آموزشگاه زبان های خارجی پرهان پردیس

برگـــزار کننده دوره هـــای گروهی و خصــــوصی زبان خارجــــــی

معرفـــی دوره ها

منابع آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان های خارجی پردیس

از آنجا که سیاست اصلی آموزشگاه های زبان های خارجی پردیس ارتقاء مهارت مکالمه زبان آموزان است (البته این بدان معنا نیست که از دیگر مهارت های زبانی چشم پوشی می‌شود بلکه در کنار تدریس سایر مهارت ها تاکید بسیار ویژه ای بر ارتقاء مهارت مکالمه وجود خواهد داشت)، کتاب‌هایی که توسط هیئت علمی موسسه انتخاب شده‌اند نیز در راستای این سیاست موسسه هستند.

اساتید کانون زبان پردیس

به نظر شما چه چیزی بعد از هر درس بهتر است دریافت کنید: یک نشان زیبا یا مهارت های مهمی که می توانید بلافاصله آنرا عملی کنید.

اخبـــار و مقـــالات